Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sulle Design rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sulle Design henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä

Sulle Design (Y-tunnus 2479325-2)

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sari Karimäki
sari@sulle-design.com
045 114 4279

Rekisterin nimi

Sulle Design tilausrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään vain asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen ja toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Sulle Design tilausrekisteriin tallennetaan asiakkaan
*nimi
*osoite
*puhelinnumero
*sähköpostiosoite
sekä tilatun korun- ja / tai käsityötuotteen koodi- ja hintatiedot, remontti-, sisustustyön tiedot sekä mahdolliset käytettyjen materiaalien määrä ja hintatiedot.

Kerättyjä tietoja käytetään vain asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen ja toteuttamiseen. Sulle Design ei luovuta tietoja missään vaiheessa ulkopuolisille.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallentuvat tilausrekisteriin tilauksen yhteydessä
* sähköpostilla
* muut viestimet, kuten facebook ja instagram yksityisviestit
* puhelimitse, teksti- ja whatsapp viestit
* henkilökohtaisesta kontaktoinnista, kuten asiakas- ja myyntitilaisuuksista ja tapahtumista, jossa asiakas henkilökohtaisesti luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sulle Design tilausrekisteriä suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut   EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

VALOKUVAT JA VIDEOT

Sulle Design kerää valokuvia ja videoita tapahtumissa (korut- ja käsityötuotteet), sekä remontti- ja sisustus kohteissa. Sulle Design:lla on täysi oikeus kuvaamiinsa valokuviin ja videoihin (“kuvamateriaaliin”), kuvamateriaalia voidaan käyttää markkinoinnissa eri medioissa, kuten Sulle Design sosiaalisen median eri kanavissa ja kotisivuilla.